Friexemplarsverksamheten

Nationalbiblioteket har till uppgift att i samarbete med utgivarna deponera inhemska publikationer. Verksamheten grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007). Deponeringen gäller tryckalster, ljud- och andra upptagningar samt digitala publikationer och nätmaterial.

Kontaktuppgifter

Nationalbiblioteket
Friexemplarsbyrån
PB 15
00014 Helsingfors universitet

E-post: vapaakappale(at)helsinki.fi
Tel. (information): 02941 44321 (vard. kl. 9-12)

Varuleveranser (vard. kl. 9-14, enligt överenskommelse fram till kl. 17) :

Nationalbiblioteket
Mottagning av friexemplar
Trädgårdsgatan 1, Glotunneln
00100 Helsingfors

Detaljerade leveransadresser

Vi finns även på facebook Vapaakappaletoimiston Facebook-sivu

Varför friexemplar
Friexemplarsbibliotek
Överlåtelseskyldiga
Överlåtelsefrekvens
Följesedlar
Adresser
Övrigt som bör beaktas
Antal exemplar som ska överlämnas enligt materialtyp


Varför friexemplar?

Syftet med lagen är att bevara de nationella kulturmaterial och ställa dem till förfogande för de som behöver information nu och i framtiden. I friexemplarssamlingarna bevaras också sådant material vars tillgänglighet snabbt upphör och som inte förvaras av andra bibliotek. Undervisningsministeriet har klassificerat Nationalbibliotekets samlingar som en betydande forskningsinfrastruktur i Finland.

Materialet beskrivs i tillämpliga delar i nationalbibliografin Fennica och nationaldiskografin Viola. De deponerade materialen är tillgängliga för alla som behöver information på Nationalbiblioteket och på de övriga friexemplarsbiblioteken. Friexemplarssamlingarna finns på olika håll i Finland och främjar därmed den regionala jämlikheten.

Årsstatistiken över produktionen av inhemska tryckalster och upptagningar baserar sig på antalet överlåtna friexemplar.


Friexemplarsbibliotek

Det finns sex friexemplarsbibliotek i Finland:

Alla friexemplarsbibliotek har böcker, tidskrifter, serier, noter och kartor i sina samlingar. Nationalbiblioteket förvarar tidningar, ljudupptagningar och andra upptagningar, medan Nationalbiblioteket och Åbo universitets bibliotek har småtryck i sina samlingar.

Alla friexemplarbibliotek samt Riksdagsbiblioteket och Nationella audiovisuella institutet har dataterminaler för friexemplar. Via dataterminalerna kan man använda den digitala friexemplarssamlingen som inkluderar material som arkiverats av Nationella audiovisuella institutet (KAVI).


Överlåtelseskyldiga

Friexemplaren överlåts till Nationalbiblioteket av

 • framställaren, då publikationen eller upptagningen har framställts i Finland
 • utgivaren eller förläggaren, då den framställer sin produkt själv eller låter tillverka den utomlands för distribution i Finland
 • importören, då utgivaren eller förläggaren inte har verksamhetställe i Finland
 • Nätmaterial överlåts av nätutgivaren. Som nätutgivare betraktas även förmedlare av nätmaterial samt bok- och musikaffärer på nätet.

Överlåtelsefrekvens

Friexemplar av det material som framställs i Finland ska överlåtas till Nationalbiblioteket fyra gånger om året, i januari, april, juli och oktober. Material som framställs utomlands ska överlåtas inom 30 dagar från det att det har förts in i landet. Vid behov kan vi göra en överenskommelse om en annan överlåtelsefrekvens.

Nätmaterial ska överlåtas inom 60 dagar från det att Nationalbiblioteket har meddelat nätutgivaren att den har en skyldighet att överlåta materialet. Om begäran om överlåtelse gäller nätmaterial som ännu inte har publicerats, räknas tiden från den dag materialet publiceras. Vi kan göra en överenskommelse om regelbundna överlåtelser, t.ex. en, två eller fyra gånger om året.


Följesedlar


Adresser

Materialet skickas till Nationalbibliotekets enhet i Helsingfors.

Alla inhemska tidningar mikrofilmas. Till skillnad från övrigt material skickas de från boktryckerierna direkt till Nationalbibliotekets digitaliserings- och konserveringstjänst på adressen

Nationalbiblioteket
Digitaliserings- och konserveringstjänsten
Saimaankatu 6
50100 S:t Michel

Nätpublikationer och andra digitala publikationer överlåts med av en e-blankett. Stora materialmängder kan överföras med programmet SFTP eller genom att överlåta ett lagringsmedium. Mer information om överlåtelse av nätmaterial.


Övrigt som bör beaktas

  • Överlåtaren står för kostnaderna (också leveranskostnaderna).
  • Materialet ska levereras i fullständigt skick och i den form som det distribueras till allmänheten.
  • Friexemplaren ska förses med uppgift om framställningsåret.
  • Om en publikation är sekretessbelagd enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller någon annan lag, ska ett meddelande om detta fogas till försändelsen. Användningen av sekretessbelagt material begränsas enligt ovan nämnda lag.
  • Nationalbiblioteket kan på den överlåtelseskyldiges begäran bevilja lättnader beträffande antalet friexemplar som överlåts.
  • Om en överlåtelseskyldig åsidosätter sin skyldighet kan den åläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet (27 § i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial, 1433/2007).

   Antal exemplar som ska överlämnas enligt materialtyp

   I sex exemplar:

   bibliografier
   böcker
   doktorsavhandlingar
   gratistidningar (se också tidningar)
   historiker
   journaler
   kartor
   kundtidningar
   libretton
   matriklar
   medlemstidningar
   monografier
   mötes- och konferenspublikationer (som innehåller artiklar)
   noter
   personaltidningar
   publikationsserier
   pärmar med lösblad som uppdateras
   rapporter
   serietidningar
   sjökort
   släktböcker
   släktföreningars tidningar
   statistikpublikationer
   tidskrifter
   utställningskataloger (som innehåller artiklar)
   årsböcker

   I två exemplar:

   affischer
   annonstidningar
   bokslut
   broschyrer
   bruksanvisningar
   brädspel
   budgetar
   exlibris
   fickstatistiker
   flyers
   flygblad
   försäkringsvillkor
   förteckningar
   guider (t.ex. användnings-, personal-, studie- och serviceguider)
   kalendrar
   kataloger
   kollektivavtal
   kommunalberättelser
   korsordsböcker
   korsordtidningar
   löpsedlar
   menyer
   målarböcker
   mötes- och konferensprogram
   planer (t.ex. detalj- och landskapsplaner)
   prislistor
   program (t.ex. teater-, utställnings- och idrottstävlingsprogram)
   publikationskataloger
   pysselböcker
   register
   reklam
   reklamaffischer
   reklamtidningar
   spel: brädspel, spelkort, rollspel
   standarder
   sudokuböcker och sudokutidningar
   särtryck
   telefonkataloger
   tidtabeller
   valreklam
   verksamhetsberättelser
   verksamhetsplaner
   vykort
   årsberättelser

   I ett exemplar:

   cd- och dvd-rom-skivor
   datorspel
   ljudupptagningar (musik och tal)
   tidningar

   Överlåts inte:

   blanketter
   braille dvs. punktskrift
   etiketter
   inbjudningar till familjefester (t.ex. bröllops-, begravnings- och födelsedagsinbjudningar)
   klistermärken
   konstgrafiska originalavdrag
   kuvert
   oförändrade nya upplagor
   omslagspapper och förpackningsmaterial
   tryck på textilier och föremål
   tryckalster och upptagningar som endast publiceras utomlands
   visitkort


   Databaser


   I Webbsidor
   URL : http://www.nationalbiblioteket.fi/utgtjanster/friexemplar.html