Friexemplarsverksamheten

Friexemplarsbyrå, bild Kaisa Leka

Nationalbiblioteket har till uppgift att i samarbete med utgivarna deponera inhemska publikationer. Verksamheten grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007). Deponeringen gäller tryckalster, ljud- och andra upptagningar samt digitala publikationer och nätmaterial.

Kontaktuppgifter

Nationalbiblioteket
Friexemplarsbyrån
PB 15
00014 Helsingfors universitet

E-post: vapaakappale(at)helsinki.fi
Tel. (information): 02941 44321 (vard. kl. 9-12)

Varuleveranser (vard. kl. 9-14, enligt överenskommelse fram till kl. 17) :

Nationalbiblioteket
Mottagning av friexemplar
Trädgårdsgatan 1, Glotunneln
00100 Helsingfors

Detaljerade leveransadresser

Vi finns även på facebook Vapaakappaletoimiston Facebook-sivu

Varför friexemplar
Friexemplarsbibliotek
Överlåtelseskyldiga
Överlåtelsefrekvens
Följesedlar
Adresser
Övrigt som bör beaktas
Antal exemplar som ska överlämnas enligt materialtyp
Meddelanden

Varför friexemplar?

Syftet med lagen är att bevara de nationella kulturmaterial och ställa dem till förfogande för de som behöver information nu och i framtiden. I friexemplarssamlingarna bevaras också sådant material vars tillgänglighet snabbt upphör och som inte förvaras av andra bibliotek. Undervisningsministeriet har klassificerat Nationalbibliotekets samlingar som en betydande forskningsinfrastruktur i Finland.

Materialet beskrivs i tillämpliga delar i nationalbibliografin Fennica och nationaldiskografin Viola. De deponerade materialen är tillgängliga för alla som behöver information på Nationalbiblioteket och på de övriga friexemplarsbiblioteken. Friexemplarssamlingarna finns på olika håll i Finland och främjar därmed den regionala jämlikheten.

Årsstatistiken över produktionen av inhemska tryckalster och upptagningar baserar sig på antalet överlåtna friexemplar.

Friexemplarsbibliotek

Det finns sex friexemplarsbibliotek i Finland:

Alla friexemplarsbibliotek har böcker, tidskrifter, serier, noter och kartor i sina samlingar. Nationalbiblioteket förvarar tidningar, ljudupptagningar och andra upptagningar, medan Nationalbiblioteket och Åbo universitets bibliotek har småtryck i sina samlingar.

Alla friexemplarbibliotek samt Riksdagsbiblioteket och Nationella audiovisuella institutet har dataterminaler för friexemplar. Via dataterminalerna kan man använda den digitala friexemplarssamlingen som inkluderar material som arkiverats av Nationella audiovisuella institutet (KAVI).

Överlåtelseskyldiga

Friexemplaren överlåts till Nationalbiblioteket av

  • framställaren, då publikationen eller upptagningen har framställts i Finland
  • utgivaren eller förläggaren, då den framställer sin produkt själv eller låter tillverka den utomlands för distribution i Finland
  • importören, då utgivaren eller förläggaren inte har verksamhetställe i Finland
  • Nätmaterial överlåts av nätutgivaren. Som nätutgivare betraktas även förmedlare av nätmaterial samt bok- och musikaffärer på nätet.

Överlåtelsefrekvens

Friexemplar av det material som framställs i Finland ska överlåtas till Nationalbiblioteket fyra gånger om året, i januari, april, juli och oktober. Material som framställs utomlands ska överlåtas inom 30 dagar från det att det har förts in i landet. Vid behov kan vi göra en överenskommelse om en annan överlåtelsefrekvens.

Nätmaterial ska överlåtas inom 60 dagar från det att Nationalbiblioteket har meddelat nätutgivaren att den har en skyldighet att överlåta materialet. Om begäran om överlåtelse gäller nätmaterial som ännu inte har publicerats, räknas tiden från den dag materialet publiceras. Vi kan göra en överenskommelse om regelbundna överlåtelser, t.ex. en, två eller fyra gånger om året.

Följesedlar

Enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007) ska två följesedlar fogas till försändelsen. Nationalbiblioteket behåller den ena följesedeln och den andra återsänds till överlåtaren med en anteckning om att försändelsen har tagits emot. Av följesedeln ska framgå identifieringsuppgifterna för de tryckalster och upptagningar som ingår i försändelsen, deras antal samt en anteckning om vilken tidsperiod försändelsen gäller.

En kvitterad följesedel bekräftar att överlåtelseskyldigheten har fullgjorts i fråga om de trycksaker som nämns på följesedeln.

Adresser

Materialet skickas till Nationalbibliotekets enhet i Helsingfors.

Alla inhemska tidningar mikrofilmas. Till skillnad från övrigt material skickas de från boktryckerierna direkt till Nationalbibliotekets digitaliserings- och konserveringstjänst på adressen

Nationalbiblioteket
Digitaliserings- och konserveringstjänsten
Saimaankatu 6
50100 S:t Michel

Nätpublikationer och andra digitala publikationer överlåts med av en e-blankett. Stora materialmängder kan överföras med programmet SFTP eller genom att överlåta ett lagringsmedium. Mer information om överlåtelse av nätmaterial.

Övrigt som bör beaktas

  • Överlåtaren står för kostnaderna (också leveranskostnaderna)
  • Materialet ska levereras i fullständigt skick och i den form som det distribueras till allmänheten
  • Friexemplaren ska förses med uppgift om framställningsåret
  • Om en publikation är sekretessbelagd enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller någon annan lag, ska ett meddelande om detta fogas till försändelsen. Användningen av sekretessbelagt material begränsas enligt ovan nämnda lag
  • Nationalbiblioteket kan på den överlåtelseskyldiges begäran bevilja lättnader beträffande antalet friexemplar som överlåts
  • Om en överlåtelseskyldig åsidosätter sin skyldighet kan den åläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet (27 § i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial, 1433/2007).

Antal exemplar som ska överlämnas enligt materialtyp

I sex exemplar:

bibliografier
böcker
doktorsavhandlingar
gratistidningar (se också tidningar)
historiker
journaler
kartor
kundtidningar
libretton
matriklar
medlemstidningar
monografier
mötes- och konferenspublikationer (som innehåller artiklar)
noter
personaltidningar
publikationsserier
pärmar med lösblad som uppdateras
rapporter
serietidningar
sjökort
släktböcker
släktföreningars tidningar
statistikpublikationer
tidskrifter
utställningskataloger (som innehåller artiklar)
årsböcker

I två exemplar:

affischer
annonstidningar
bokslut
broschyrer
bruksanvisningar
brädspel
budgetar
exlibris
fickstatistiker
flyers
flygblad
försäkringsvillkor
förteckningar
guider (t.ex. användnings-, personal-, studie- och serviceguider)
kalendrar
kataloger
kollektivavtal
kommunalberättelser
korsordsböcker
korsordtidningar
löpsedlar
menyer
målarböcker
mötes- och konferensprogram
planer (t.ex. detalj- och landskapsplaner)
prislistor
program (t.ex. teater-, utställnings- och idrottstävlingsprogram)
publikationskataloger
pysselböcker
register
reklam
reklamaffischer
reklamtidningar
spel: brädspel, spelkort, rollspel
standarder
sudokuböcker och sudokutidningar
särtryck
telefonkataloger
tidtabeller
valreklam
verksamhetsberättelser
verksamhetsplaner
vykort
årsberättelser

I ett exemplar:

cd- och dvd-rom-skivor
datorspel
ljudupptagningar (musik och tal)
tidningar

Överlåts inte:

blanketter
braille dvs. punktskrift
etiketter
inbjudningar till familjefester (t.ex. bröllops-, begravnings- och födelsedagsinbjudningar)
klistermärken
konstgrafiska originalavdrag
kuvert
oförändrade nya upplagor
omslagspapper och förpackningsmaterial
tryck på textilier och föremål
tryckalster och upptagningar som endast publiceras utomlands
visitkort